Génèse 10:23
ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש׃
Génèse 22:20
ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך׃
Génèse 22:21
את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם׃
Génèse 36:28
אלה בני דישן עוץ וארן׃
1 Chroniques 1:17
בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך׃
1 Chroniques 1:42
בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן׃
Jérémie 25:20
ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשתים ואת אשקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שארית אשדוד׃
Lamentations 4:21
שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃
Ezechiel 14:14
והיו שלשת האנשים האלה בתוכה נח דנאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם נאם אדני יהוה׃
Ezechiel 14:20
ונח דנאל ואיוב בתוכה חי אני נאם אדני יהוה אם בן אם בת יצילו המה בצדקתם יצילו נפשם׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
Job 1:8
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע׃
Job 2:3
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃
Job 23:11
באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא אט׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Job 31:1-40
1
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה׃
2
ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים׃
3
הלא איד לעול ונכר לפעלי און׃
4
הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃
5
אם הלכתי עם שוא ותחש על מרמה רגלי׃
6
ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי׃
7
אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום׃
8
אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃
9
אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי׃
10
תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃
11
כי הוא זמה והיא עון פלילים׃
12
כי אש היא עד אבדון תאכל ובכל תבואתי תשרש׃
13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
14
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃
15
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
16
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃
17
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃
18
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃
19
אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃
20
אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃
21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
22
כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃
23
כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃
24
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃
25
אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃
26
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃
27
ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃
28
גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל׃
29
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃
30
ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃
31
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃
32
בחוץ לא ילין גר דלתי לארח אפתח׃
33
אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃
34
כי אערוץ המון רבה ובוז משפחות יחתני ואדם לא אצא פתח׃
35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
36
אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃
37
מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃
38
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃
39
אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃
40
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃
Génèse 6:9
אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח׃
Génèse 17:1
ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃
2 Rois 20:3
אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃
2 Chroniques 31:20
ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה ויעש הטוב והישר והאמת לפני יהוה אלהיו׃
2 Chroniques 31:21
ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל לבבו עשה והצליח׃
Luc 1:6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
Génèse 22:12
ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני׃
Proverbes 8:13
יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃
Proverbes 16:6
בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃
1 Pierre 3:11
יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃