Ester 2:19
ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער המלך׃
1 Samuel 3:15
וישכב שמואל עד הבקר ויפתח את דלתות בית יהוה ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי׃
Psaumes 131:1
שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃
Psaumes 131:2
אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃
2 Samuel 17:23
ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃
1 Rois 20:43
וילך מלך ישראל על ביתו סר וזעף ויבא שמרונה׃
1 Rois 21:4
ויבא אחאב אל ביתו סר וזעף על הדבר אשר דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותי וישכב על מטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם׃
2 Chroniques 26:20
ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים והנה הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה׃
Job 20:5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
Ester 7:8
והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו׃
2 Samuel 15:30
ודוד עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא הלך יחף וכל העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלה ובכה׃
Job 9:24
ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא׃
Jérémie 14:3
ואדריהם שלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃
Jérémie 14:4
בעבור האדמה חתה כי לא היה גשם בארץ בשו אכרים חפו ראשם׃