Ester 1:4
בהראתו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום׃
Génèse 31:1
וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה׃
Job 31:24
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃
Job 31:25
אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃
Psaumes 49:6
הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃
Psaumes 49:16
אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו׃
Psaumes 49:17
כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃
Esaïe 10:8
כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים׃
Jérémie 9:23
כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו׃
Jérémie 9:24
כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יהוה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה׃
Daniel 4:30
ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל רבתא די אנה בניתה לבית מלכו בתקף חסני וליקר הדרי׃
Marc 10:24
ויבהלו התלמידים על דבריו ויסף ישוע ויען ויאמר להם בני מה קשה לבטחים על חילם לבוא אל מלכות האלהים׃
Luc 12:19
ואמר לנפשי נפשי יש לך עתודות הרבה לשנים רבות הנפשי אכלי שתי ושישי׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Ester 9:7-10
7
ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא׃
8
ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא׃
9
ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא׃
10
עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם׃
Ester 9:12-10
Ester 9:13-10
Job 27:14
אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃
Job 27:15
שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃
Osée 9:13
אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו׃
Osée 9:14
תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים׃
Ester 3:1
אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו׃