Néhémie 9:5
ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את יהוה אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה׃
Néhémie 8:7
וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את העם לתורה והעם על עמדם׃
Néhémie 10:9-13
9
והלוים וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל׃
10
ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן׃
11
מיכא רחוב חשביה׃
12
זכור שרביה שבניה׃
13
הודיה בני בנינו׃
Néhémie 12:8
והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו׃
2 Chroniques 20:19
ויקמו הלוים מן בני הקהתים ומן בני הקרחים להלל ליהוה אלהי ישראל בקול גדול למעלה׃
Psaumes 3:4
קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃
Psaumes 77:1
למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃
Psaumes 130:1
שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃
Lamentations 3:8
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃
Jean 11:43
ויהי ככלותו לדבר ויקרא בקול גדול לעזר קום צא׃
Actes 7:60
ויכרע על ברכיו ויצעק בקול גדול יהוה אל תשמר להם את החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן׃