Jérémie 4:27
כי כה אמר יהוה שממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה׃
Jérémie 5:10
עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו הסירו נטישותיה כי לוא ליהוה המה׃
Jérémie 5:18
וגם בימים ההמה נאם יהוה לא אעשה אתכם כלה׃
Lamentations 3:22
חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃
Ezechiel 14:22
והנה נותרה בה פלטה המוצאים בנים ובנות הנם יוצאים אליכם וראיתם את דרכם ואת עלילותם ונחמתם על הרעה אשר הבאתי על ירושלם את כל אשר הבאתי עליה׃
Ezechiel 14:23
ונחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם וידעתם כי לא חנם עשיתי את כל אשר עשיתי בה נאם אדני יהוה׃
Daniel 9:9
לאדני אלהינו הרחמים והסלחות כי מרדנו בו׃
Néhémie 9:17
וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם׃
Exode 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Exode 34:7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
2 Rois 13:23
ויחן יהוה אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה׃
2 Chroniques 30:9
כי בשובכם על יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו׃
Psaumes 103:8
רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃
Psaumes 103:9
לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃
Psaumes 145:8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
Psaumes 145:9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃