Nombres 14:3
ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃
Nombres 14:4
ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה׃
Nombres 14:11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
Nombres 14:41
ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח׃
Nombres 16:14
אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה׃
Psaumes 106:24
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃
Psaumes 106:25
וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה׃
Proverbes 1:24
יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃
Hébreux 12:25
לכן ראו פן תמאנו לשמע אל המדבר כי הן לא נמלטו המאנים לשמע אל המדבר עמהם בארץ אף אנחנו אם נמאן לשמע בקול המדבר מן השמים׃
Psaumes 78:11
וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם׃
Psaumes 78:42
לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר׃
Psaumes 78:43
אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען׃
Psaumes 86:5
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃
Psaumes 86:15
ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Psaumes 106:7
אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף׃
Psaumes 106:13
מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו׃
Matthieu 16:9-11
9
העוד לא תשכילו ולא תזכרו את חמשת ככרות הלחם לחמשת אלפי איש וכמה סלים נשאתם׃
10
ואת שבע ככרות לחם לארבעת אלפי איש וכמה דודים נשאתם׃
11
איך לא תבינו כי לא על הלחם אמרתי אליכם השמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים׃
2 Pierre 1:12-15
12
על כן לא אחדל להזכירכם על אלה בכל עת גם כי ידעתם והתכוננתם באמת אשר היא לפנינו׃
13
ואחשב כי נכון להזכיר ולהעיר אתכם כל ימי היותי במשכן הזה׃
14
באשר ידעתי כי מהר יעתק משכני כאשר גם גלה לי אדנינו ישוע המשיח׃
15
ואשתדל שיהיה לכם תמיד גם אחרי פטירתי זכרון הדברים האלה׃
Nombres 14:4
ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה׃
Actes 7:39
הוא אשר אבותינו לא אבו לשמע לו כי אם מאסו אתו ולבבם פנה מצרימה׃
Nombres 14:18
יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים׃
Nombres 14:19
סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃
Psaumes 86:5
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃
Psaumes 86:15
ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Psaumes 130:4
כי עמך הסליחה למען תורא׃
Michée 7:18
מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃
Michée 7:19
ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃
Exode 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Exode 34:7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
Psaumes 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃
Psaumes 103:8-18
8
רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃
9
לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃
10
לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃
11
כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃
12
כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו׃
13
כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃
14
כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃
15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
16
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃
17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
18
לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃
Psaumes 145:8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
Psaumes 145:9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
Esaïe 55:7-9
7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
8
כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יהוה׃
9
כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם׃
Joël 2:13
וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃
Romains 9:15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Ephésiens 1:6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
Ephésiens 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
1 Rois 6:13
ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל׃
1 Rois 8:57
יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבתינו אל יעזבנו ואל יטשנו׃
Psaumes 106:43-46
43
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃
44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
46
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃