Génèse 2:3
ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות׃
Exode 16:29
ראו כי יהוה נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי׃
Exode 20:8-11
8
זכור את יום השבת לקדשו׃
9
ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך׃
10
ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃
11
כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃
Ezechiel 20:12
וגם את שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשם׃
Ezechiel 20:20
ואת שבתותי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני יהוה אלהיכם׃
Exode 21:1-23
1
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם׃
2
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם׃
3
אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו׃
4
אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו׃
5
ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי׃
6
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם׃
7
וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים׃
8
אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה׃
9
ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה׃
10
אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע׃
11
ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף׃
12
מכה איש ומת מות יומת׃
13
ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃
14
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃
15
ומכה אביו ואמו מות יומת׃
16
וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת׃
17
ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
18
וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב׃
19
אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא׃
20
וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם׃
21
אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא׃
22
וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים׃
23
ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש׃
Lévitique 27:34
אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני׃
Deutéronome 4:5
ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה׃
Deutéronome 4:45
אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים׃
Deutéronome 5:31
ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה׃
Néhémie 1:8
זכר נא את הדבר אשר צוית את משה עבדך לאמר אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃