Exode 23:32
לא תכרת להם ולאלהיהם ברית׃
Exode 34:16
ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן׃
Deutéronome 7:3
ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך׃
Josué 23:12
כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם׃
Josué 23:13
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃
Deutéronome 23:6
לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם׃
2 Chroniques 19:2
ויצא אל פניו יהוא בן חנני החזה ויאמר אל המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב ובזאת עליך קצף מלפני יהוה׃
2 Jean 1:10
כל הבא אליכם ולא יביא את התורה הזאת לא תאספו אתו הביתה ולא תשאלו לו לשלום׃
2 Jean 1:11
כי השאל בשלומו הוא משתתף במעשיו הרעים׃
Deutéronome 6:1
וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה׃
Deutéronome 6:2
למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך׃
Josué 1:6-9
6
חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם׃
7
רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך׃
8
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃
9
הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃
Esaïe 1:19
אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו׃
Génèse 18:18
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃
Génèse 18:19
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 112:2
גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃
Proverbes 13:22
טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃
Proverbes 20:7
מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃