Deutéronome 33:9
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃
1 Rois 10:8
אשרי אנשיך אשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד השמעים את חכמתך׃
Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 84:10-12
10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃
11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
12
יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃
Proverbes 3:3
חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃
Proverbes 3:14
כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃
Proverbes 8:34
אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃
Proverbes 10:21
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃
Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Luc 10:39-42
39
ולה היתה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל דברו׃
40
ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר נא אליה ותעזר לי׃
41
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
42
אבל אחת היא מן הצרך ומרים בחרה לה החלק הטוב אשר לא יקח ממנה׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃