2 Chroniques 9:20
וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה׃
2 Chroniques 1:15-17
15
ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב׃
16
ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוא סחרי המלך מקוא יקחו במחיר׃
17
ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו׃
1 Rois 10:27-29
27
ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב׃
28
ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוה סחרי המלך יקחו מקוה במחיר׃
29
ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ולמלכי ארם בידם יצאו׃
Job 22:24
ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃
Job 22:25
והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃
1 Chroniques 27:28
ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש׃
Psaumes 78:47
יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃
Esaïe 9:10
לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף׃
Amos 7:14
ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים׃
Luc 19:4
ויקדם וירץ ויעל על שקמה לראותו כי שם הדרך אשר יעבר בה׃