1 Rois 10:14
ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת שש מאות ששים ושש ככר זהב׃
1 Rois 10:15
לבד מאנשי התרים ומסחר הרכלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ׃
Psaumes 68:29
מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי׃
Psaumes 72:10
מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃
Psaumes 72:15
ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו׃