2 Samuel 6:13
ויהי כי צעדו נשאי ארון יהוה ששה צעדים ויזבח שור ומריא׃
1 Rois 8:5
והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב׃
1 Chroniques 16:1
ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃
1 Chroniques 16:2
ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה׃
1 Chroniques 29:21
ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל ישראל׃