2 Rois 14:17-22
17
ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה׃
18
ויתר דברי אמציהו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
19
ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם׃
20
וישאו אתו על הסוסים ויקבר בירושלם עם אבתיו בעיר דוד׃
21
ויקחו כל עם יהודה את עזריה והוא בן שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו׃
22
הוא בנה את אילת וישבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבתיו׃