2 Rois 2:1
ויהי בהעלות יהוה את אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן הגלגל׃
Jérémie 36:2
קח לך מגלת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגוים מיום דברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה׃
Jérémie 36:23
ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר והשלך אל האש אשר אל האח עד תם כל המגלה על האש אשר על האח׃
Jérémie 36:28-32
28
שוב קח לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל הדברים הראשנים אשר היו על המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים מלך יהודה׃
29
ועל יהויקים מלך יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שרפת את המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה׃
30
לכן כה אמר יהוה על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על כסא דוד ונבלתו תהיה משלכת לחרב ביום ולקרח בלילה׃
31
ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את עונם והבאתי עליהם ועל ישבי ירושלם ואל איש יהודה את כל הרעה אשר דברתי אליהם ולא שמעו׃
32
וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הספר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה׃
Ezechiel 2:9
ואראה והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר׃
Ezechiel 2:10
ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי׃
Daniel 5:5
בה שעתה נפקו אצבען די יד אנש וכתבן לקבל נברשתא על גירא די כתל היכלא די מלכא ומלכא חזה פס ידה די כתבה׃
Daniel 5:25-29
25
ודנה כתבא די רשים מנא מנא תקל ופרסין׃
26
דנה פשר מלתא מנא מנה אלהא מלכותך והשלמה׃
27
תקל תקילתה במאזניא והשתכחת חסיר׃
28
פרס פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס׃
29
באדין אמר בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונא והמונכא די דהבא על צוארה והכרזו עלוהי די להוא שליט תלתא במלכותא׃
2 Rois 2:11
ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים׃
2 Chroniques 17:3
ויהי יהוה עם יהושפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים׃
2 Chroniques 17:4
כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל׃
1 Rois 22:43
וילך בכל דרך אסא אביו לא סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה אך הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Chroniques 14:2-5
2
ויעש אסא הטוב והישר בעיני יהוה אלהיו׃
3
ויסר את מזבחות הנכר והבמות וישבר את המצבות ויגדע את האשרים׃
4
ויאמר ליהודה לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה׃
5
ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקט הממלכה לפניו׃
1 Rois 15:11
ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו׃