Josué 22:5
רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם׃
1 Chroniques 28:10
ראה עתה כי יהוה בחר בך לבנות בית למקדש חזק ועשה׃
Luc 12:15
ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃
Luc 21:8
ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃
Actes 5:35
ויאמר אליהם אנשי ישראל השמרו לכם מפני האנשים האלה במה שאתם עשים להם׃
Actes 22:26
וילך שר המאה כשמעו את הדבר הזה ויגד לשר האלף לאמר ראה מה תעשה כי האיש הזה רומי הוא׃
Deutéronome 1:17
לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
Psaumes 82:1-6
1
מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃
2
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
5
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
6
אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃