2 Chroniques 20:34
ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל׃
1 Rois 16:1
ויהי דבר יהוה אל יהוא בן חנני על בעשא לאמר׃
1 Rois 16:7
וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר יהוה היה אל בעשא ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר הכה אתו׃
1 Rois 16:12
וישמד זמרי את כל בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל בעשא ביד יהוא הנביא׃
2 Chroniques 16:7
ובעת ההיא בא חנני הראה אל אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על מלך ארם ולא נשענת על יהוה אלהיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידך׃
1 Samuel 9:9
לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה׃
2 Chroniques 18:3
ויאמר אחאב מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה התלך עמי רמת גלעד ויאמר לו כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה׃
2 Chroniques 18:28
ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה אל רמת גלעד׃
1 Rois 21:25
רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני יהוה אשר הסתה אתו איזבל אשתו׃
Psaumes 15:4
נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃
Psaumes 139:21
הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃
Psaumes 139:22
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃
Proverbes 1:10-19
10
בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
13
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
14
גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃
15
בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
16
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
17
כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃
18
והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃
19
כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃
Romains 1:32
יודעים המה את משפט אלהים כי עשי אלה בני מות הם ולא לבד שיעשו את אלה כי גם רצתה נפשם בעשיהם׃
Ephésiens 5:11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
2 Jean 1:10
כל הבא אליכם ולא יביא את התורה הזאת לא תאספו אתו הביתה ולא תשאלו לו לשלום׃
2 Jean 1:11
כי השאל בשלומו הוא משתתף במעשיו הרעים׃
2 Chroniques 18:7
ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עוד איש אחד לדרוש את יהוה מאתו ואני שנאתיהו כי איננו מתנבא עלי לטובה כי כל ימיו לרעה הוא מיכיהו בן ימלא ויאמר יהושפט אל יאמר המלך כן׃
Exode 20:5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Deutéronome 5:9
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Deutéronome 7:10
ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו׃
Deutéronome 32:41
אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם׃
Deutéronome 33:11
ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון׃
Psaumes 21:8
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃
Psaumes 68:1
למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃
Psaumes 71:15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
Jean 15:18
אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃
Jean 15:23
השנא אתי ישנא גם את אבי׃
Romains 1:30
הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם׃
Romains 8:7
יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃
Jacques 4:4
הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃
2 Chroniques 32:25
ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלם׃
Psaumes 90:7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Romains 1:18
כי נגלה חרון אלהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה׃
1 Corinthiens 11:31
כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃
1 Corinthiens 11:32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃