Psaumes 26:8
יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃
Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 84:1
למנצח על הגתית לבני קרח מזמור מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות׃
Psaumes 84:10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃
Psaumes 122:1-9
1
שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃
2
עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃
3
ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃
4
ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃
5
כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃
6
שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃
7
יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃
8
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃
9
למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃
1 Chroniques 21:24
ויאמר המלך דויד לארנן לא כי קנה אקנה בכסף מלא כי לא אשא אשר לך ליהוה והעלות עולה חנם׃
Proverbes 3:9
כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃
Proverbes 3:10
וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃
1 Chroniques 22:4
ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד׃
1 Chroniques 22:5
ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו׃
1 Chroniques 22:14-16
14
והנה בעניי הכינותי לבית יהוה זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף׃
15
ועמך לרב עשי מלאכה חצבים וחרשי אבן ועץ וכל חכם בכל מלאכה׃
16
לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך׃