1 Chroniques 29:14
וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך׃
2 Chroniques 31:10
ויאמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק ויאמר מהחל התרומה לביא בית יהוה אכול ושבוע והותר עד לרוב כי יהוה ברך את עמו והנותר את ההמון הזה׃
Psaumes 24:1
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
Osée 2:8
והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃
Luc 19:16
ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים׃