1 Chroniques 21:9
וידבר יהוה אל גד חזה דויד לאמר׃
1 Samuel 9:9
לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה׃
1 Chroniques 28:5
ומכל בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על כסא מלכות יהוה על ישראל׃
Génèse 33:5
וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך׃
Psaumes 127:3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
Esaïe 8:18
הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה לאתות ולמופתים בישראל מעם יהוה צבאות השכן בהר ציון׃