1 Chroniques 25:1
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃
1 Chroniques 6:39
ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא׃
1 Chroniques 15:17
ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו׃
1 Chroniques 16:5
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃
Psaumes 73:1
מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃
Psaumes 74:1
משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך׃
Psaumes 75:1
למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃
Psaumes 76:1
למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃
Psaumes 77:1
למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃
Psaumes 78:1
משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃
Psaumes 79:1
מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים׃
Psaumes 80:1
למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה׃
Psaumes 81:1
למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב׃
Psaumes 82:1
מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃
Psaumes 83:1
שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל׃
1 Chroniques 25:3
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
1 Chroniques 25:6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
Esaïe 3:6
כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידך׃
1 Chroniques 25:6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃