1 Chroniques 9:31
ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים׃
1 Chroniques 9:32
ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת׃
Exode 25:30
ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד׃
Lévitique 24:5-9
5
ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃
6
ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃
7
ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃
8
ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם׃
9
והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם׃
1 Rois 7:48
ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב׃
2 Chroniques 13:11
ומקטרים ליהוה עלות בבקר בבקר ובערב בערב וקטרת סמים ומערכת לחם על השלחן הטהור ומנורת הזהב ונרתיה לבער בערב בערב כי שמרים אנחנו את משמרת יהוה אלהינו ואתם עזבתם אתו׃
2 Chroniques 29:18
ויבואו פנימה אל חזקיהו המלך ויאמרו טהרנו את כל בית יהוה את מזבח העולה ואת כל כליו ואת שלחן המערכת ואת כל כליו׃
Néhémie 10:33
ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו׃
Matthieu 12:4
כי בא אל בית האלהים ויאכל את לחם הפנים אשר איננו מתר לו ולאנשיו לאכלה רק לכהנים לבדם׃
Hébreux 9:2
כי הוקם המשכן החיצון אשר בו המנורה והשלחן ומערכת הלחם והוא נקרא קדש׃
1 Chroniques 9:29-34
29
ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים׃
30
ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים׃
31
ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים׃
32
ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת׃
33
ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים כי יומם ולילה עליהם במלאכה׃
34
אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃
Lévitique 6:20-23
20
זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב׃
21
על מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה׃
22
והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר׃
23
וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל׃
Lévitique 2:4-7
4
וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן׃
5
ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה׃
6
פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא׃
7
ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה׃
Lévitique 7:9
וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה׃
Lévitique 19:35
לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃
Lévitique 19:36
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃
Nombres 3:50
מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש׃