1 Chroniques 19:13
חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה הטוב בעיניו יעשה׃
Psaumes 115:14
יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם׃
Proverbes 14:28
ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃
Esaïe 26:15
יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ׃
Esaïe 48:19
ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני׃
Génèse 20:9
ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי׃
Exode 32:21
ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה׃
Nombres 32:9
ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃
Nombres 32:10
ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר׃
1 Samuel 2:24
אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה׃
1 Rois 14:16
ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל׃