Exode 20:24
מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך׃
Exode 20:25
ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃
Exode 24:4
ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל׃
Exode 24:5
וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים׃
1 Samuel 7:8
ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעק אל יהוה אלהינו וישענו מיד פלשתים׃
1 Samuel 7:9
ויקח שמואל טלה חלב אחד ויעלה עולה כליל ליהוה ויזעק שמואל אל יהוה בעד ישראל ויענהו יהוה׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Psaumes 99:9
רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
Esaïe 65:24
והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃
Jérémie 33:3
קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
Lévitique 9:24
ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם׃
Juges 6:21
וישלח מלאך יהוה את קצה המשענת אשר בידו ויגע בבשר ובמצות ותעל האש מן הצור ותאכל את הבשר ואת המצות ומלאך יהוה הלך מעיניו׃
Juges 13:20
ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה ויעל מלאך יהוה בלהב המזבח ומנוח ואשתו ראים ויפלו על פניהם ארצה׃
1 Rois 18:24
וקראתם בשם אלהיכם ואני אקרא בשם יהוה והיה האלהים אשר יענה באש הוא האלהים ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר׃
1 Rois 18:38
ותפל אש יהוה ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לחכה׃
2 Chroniques 3:1
ויחל שלמה לבנות את בית יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי׃
2 Chroniques 7:1
וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את הבית׃