1 Rois 8:15
ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר׃
1 Rois 8:56
ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו׃
Psaumes 72:18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
Psaumes 72:19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
Psaumes 106:48
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃
Ephésiens 1:3
ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
1 Pierre 1:3
ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃
Deutéronome 27:15-26
15
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃
16
ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
17
ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃
18
ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן׃
19
ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃
20
ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן׃
21
ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃
22
ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן׃
23
ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן׃
24
ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן׃
25
ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן׃
26
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן׃
Néhémie 8:6
ויברך עזרא את יהוה האלהים הגדול ויענו כל העם אמן אמן במעל ידיהם ויקדו וישתחו ליהוה אפים ארצה׃
Jérémie 28:6
ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית יהוה וכל הגולה מבבל אל המקום הזה׃
1 Corinthiens 14:16
כי אם תברך ברוח איך יענה העמד נמצב ההדיוט אמן על הודיתך באשר לא ידע מה אתה אמר׃