Psaumes 14:7
מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
Psaumes 53:6
מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
Psaumes 79:9
עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃
Psaumes 79:10
למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך׃
Psaumes 106:47
הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
Psaumes 106:48
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃
Psaumes 105:45
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃
Esaïe 43:21
עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו׃
Ephésiens 1:12
להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃
1 Pierre 2:5
ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃
1 Chroniques 16:9
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃
1 Chroniques 16:10
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
Psaumes 44:8
באלהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה׃
Esaïe 45:25
ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל׃
1 Corinthiens 1:31
ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃