1 Samuel 4:10
וילחמו פלשתים וינגף ישראל וינסו איש לאהליו ותהי המכה גדולה מאד ויפל מישראל שלשים אלף רגלי׃
1 Samuel 4:11
וארון אלהים נלקח ושני בני עלי מתו חפני ופינחס׃
1 Samuel 4:18
ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל ארבעים שנה׃
1 Samuel 12:25
ואם הרע תרעו גם אתם גם מלככם תספו׃
Ecclesiaste 9:1
כי את כל זה נתתי אל לבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם׃
Ecclesiaste 9:2
הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא׃
Osée 13:10
אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים׃
Osée 13:11
אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי׃