2 Rois 23:4
ויצו המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את עפרם בית אל׃
2 Rois 23:6
ויצא את האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את עפרה על קבר בני העם׃
1 Rois 6:36
ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים׃
1 Rois 7:12
וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית יהוה הפנימית ולאלם הבית׃
2 Chroniques 33:5
ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה׃
2 Chroniques 33:15
ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשר בנה בהר בית יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר׃
Ezechiel 40:28
ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום וימד את השער הדרום כמדות האלה׃
Ezechiel 40:32
ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים וימד את השער כמדות האלה׃
Ezechiel 40:37
ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל אילו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו׃
Ezechiel 40:47
וימד את החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית׃
Ezechiel 42:3
נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל פני אתיק בשלשים׃
Ezechiel 43:5
ותשאני רוח ותביאני אל החצר הפנימי והנה מלא כבוד יהוה הבית׃
Ezechiel 44:19
ובצאתם אל החצר החיצונה אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתם בם והניחו אותם בלשכת הקדש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם׃