Esaïe 38:1-22
1
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה׃
2
ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה׃
3
ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃
4
ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר׃
5
הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה׃
6
ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת׃
7
וזה לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את הדבר הזה אשר דבר׃
8
הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה׃
9
מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו׃
10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
13
שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני׃
14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃
15
מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותי על מר נפשי׃
16
אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני׃
17
הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי׃
18
כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך׃
19
חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃
20
יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה׃
21
ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי׃
22
ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה׃
2 Rois 10:32
בימים ההם החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל גבול ישראל׃
1 Samuel 3:12
ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה׃
Jérémie 25:29
כי הנה בעיר אשר נקרא שמי עליה אנכי מחל להרע ואתם הנקה תנקו לא תנקו כי חרב אני קרא על כל ישבי הארץ נאם יהוה צבאות׃
Luc 21:28
וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃
Deutéronome 28:48
ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך׃
Psaumes 78:49
ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃
Esaïe 10:5-7
5
הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי׃
6
בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות׃
7
והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט׃
Jérémie 16:16
הנני שלח לדוגים רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים׃
Jérémie 43:10
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני שלח ולקחתי את נבוכדראצר מלך בבל עבדי ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי ונטה את שפרורו עליהם׃
2 Rois 16:5
אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על אחז ולא יכלו להלחם׃
2 Chroniques 28:6
ויהרג פקח בן רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד הכל בני חיל בעזבם את יהוה אלהי אבותם׃
Esaïe 7:1
ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה׃
Esaïe 7:8
כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם׃
Osée 5:12
ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה׃
Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃