2 Rois 15:4
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Rois 18:4
הוא הסיר את הבמות ושבר את המצבת וכרת את האשרה וכתת נחש הנחשת אשר עשה משה כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחשתן׃
2 Chroniques 32:12
הלא הוא יחזקיהו הסיר את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו׃
2 Chroniques 27:3-9
3
הוא בנה את שער בית יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב׃
4
וערים בנה בהר יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים׃
5
והוא נלחם עם מלך בני עמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה ככר כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשלשית׃
6
ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו׃
7
ויתר דברי יותם וכל מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה׃
8
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם׃
9
וישכב יותם עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו׃