2 Rois 12:2
ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן׃
2 Rois 12:3
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Rois 14:3
ויעש הישר בעיני יהוה רק לא כדוד אביו ככל אשר עשה יואש אביו עשה׃
2 Rois 14:4
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃
2 Chroniques 26:4
ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה אמציהו אביו׃