Deutéronome 8:14
ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים׃
2 Chroniques 26:16
וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על מזבח הקטרת׃
2 Chroniques 32:25
ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלם׃
Proverbes 16:18
לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃
Ezechiel 38:2
בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל והנבא עליו׃
Ezechiel 38:5
פרס כוש ופוט אתם כלם מגן וכובע׃
Ezechiel 38:17
כה אמר אדני יהוה האתה הוא אשר דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אתך עליהם׃
Daniel 5:20-23
20
וכדי רם לבבה ורוחה תקפת להזדה הנחת מן כרסא מלכותה ויקרה העדיו מנה׃
21
ומן בני אנשא טריד ולבבה עם חיותא שוי ועם ערדיא מדורה עשבא כתורין יטעמונה ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די ידע די שליט אלהא עליא במלכות אנשא ולמן די יצבה יהקים עליה׃
22
ואנתה ברה בלשאצר לא השפלת לבבך כל קבל די כל דנה ידעת׃
23
ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃
Habaquq 2:4
הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה׃
Jacques 4:6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Exode 8:9
ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה׃
Jérémie 9:23
כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו׃
Jérémie 9:24
כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יהוה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה׃
Jacques 1:9
אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃
2 Chroniques 35:21
וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך מלך יהודה לא עליך אתה היום כי אל בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל לך מאלהים אשר עמי ואל ישחיתך׃
Proverbes 3:30
אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 17:14
פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃
Proverbes 20:3
כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃
Proverbes 25:8
אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃
Proverbes 26:17
מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו׃
Luc 14:31
אז מי הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף׃
Luc 14:32
ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃