Génèse 2:17
ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃
Génèse 3:4
ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון׃
Nombres 26:65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
1 Samuel 28:19
ויתן יהוה גם את ישראל עמך ביד פלשתים ומחר אתה ובניך עמי גם את מחנה ישראל יתן יהוה ביד פלשתים׃
1 Rois 14:12
ואת קומי לכי לביתך בבאה רגליך העירה ומת הילד׃
Proverbes 11:19
כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Ezechiel 18:4
הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות׃