Job 15:25
כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר׃
Job 15:26
ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃
Proverbes 27:22
אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו׃
Ecclesiaste 9:3
זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים׃
Esaïe 1:5
על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי׃
Esaïe 66:2
ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
Exode 11:8
וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף׃
Nombres 12:11-13
11
ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו׃
12
אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו׃
13
ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה׃
1 Rois 13:6
ויען המלך ויאמר אל איש האלהים חל נא את פני יהוה אלהיך והתפלל בעדי ותשב ידי אלי ויחל איש האלהים את פני יהוה ותשב יד המלך אליו ותהי כבראשנה׃
Esaïe 60:14
והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כל מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל׃
Apocalypse 3:9
הנני נתן אנשים מכנסית השטן האמרים יהודים אנחנו ואינם כי כזבים המה הנני עשה אשר יבאו להשתחות לפני רגליך וידעו כי אני אהבתיך׃
Psaumes 102:17
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
Jacques 4:7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃