Nombres 24:7
יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו׃
2 Samuel 8:2
ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה׃
1 Chroniques 18:2
ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה׃
Psaumes 60:8
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃
2 Rois 3:4
ומישע מלך מואב היה נקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר׃
2 Rois 3:5
ויהי כמות אחאב ויפשע מלך מואב במלך ישראל׃
2 Rois 8:20
בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימלכו עליהם מלך׃
2 Rois 8:22
ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא׃