1 Rois 3:12
הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך׃
Matthieu 12:42
מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיענו כי באה מקצות הארץ לשמע את חכמה שלמה והנה פה גדול משלמה׃
Luc 11:31
מלכת תימן תקום במשפט עם אנשי הדור הזה והרשיעה אותם כי באה מקצות הארץ לשמע את חכמת שלמה והנה יש פה גדול משלמה׃
Colossiens 2:3
אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃
1 Chroniques 15:19
והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע׃
Psaumes 89:1
משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי׃
1 Chroniques 2:6
ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה׃
1 Chroniques 6:33
ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל׃
1 Chroniques 15:17
ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו׃
Psaumes 88:1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
1 Rois 5:7
ויהי כשמע חירם את דברי שלמה וישמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה׃
1 Rois 10:1
ומלכת שבא שמעת את שמע שלמה לשם יהוה ותבא לנסתו בחידות׃
1 Rois 10:6
ותאמר אל המלך אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתך׃
2 Chroniques 9:23
וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן האלהים בלבו׃
Matthieu 4:24
ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃