Génèse 10:19
ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע׃
Juges 16:1
וילך שמשון עזתה וירא שם אשה זונה ויבא אליה׃
1 Rois 4:21
ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃
Psaumes 72:8
וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃
Psaumes 72:11
וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃
1 Rois 5:4
ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין שטן ואין פגע רע׃
1 Chroniques 22:9
הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והנחותי לו מכל אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו׃
Psaumes 72:3
ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה׃
Psaumes 72:7
יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Luc 2:14
כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃
Hébreux 7:1
כי זה מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו׃
Hébreux 7:2
ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו יפרש מלך הצדק ועוד מלך שלם הוא מלך השלום׃