1 Rois 4:24
כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב׃
Génèse 15:18
ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת׃
Exode 23:31
ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך׃
Deutéronome 11:24
כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם׃
Josué 1:4
מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם׃
2 Chroniques 9:26-31
26
ויהי מושל בכל המלכים מן הנהר ועד ארץ פלשתים ועד גבול מצרים׃
27
ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב׃
28
ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל הארצות׃
29
ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי החזה על ירבעם בן נבט׃
30
וימלך שלמה בירושלם על כל ישראל ארבעים שנה׃
31
וישכב שלמה עם אבתיו ויקברהו בעיר דויד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו׃
Esdras 4:20
ומלכין תקיפין הוו על ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון׃
Psaumes 72:8-11
8
וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃
9
לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃
10
מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃
11
וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃
1 Samuel 10:27
ובני בליעל אמרו מה ישענו זה ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש׃
2 Rois 17:3
עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה׃
2 Chroniques 17:5
ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב׃
2 Chroniques 32:23
ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל הגוים מאחרי כן׃
Psaumes 68:29
מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי׃
Psaumes 72:10
מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃
Psaumes 72:11
וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃
Psaumes 76:11
נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃