Exode 18:21
ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת׃
2 Samuel 8:15-18
15
וימלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו׃
16
ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר׃
17
וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר׃
18
ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃
2 Samuel 20:23-26
23
ויואב אל כל הצבא ישראל ובניה בן יהוידע על הכרי ועל הפלתי׃
24
ואדרם על המס ויהושפט בן אחילוד המזכיר׃
25
ושיא ספר וצדוק ואביתר כהנים׃
26
וגם עירא היארי היה כהן לדוד׃
1 Corinthiens 12:28
ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃
1 Chroniques 6:8-10
8
ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ׃
9
ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן׃
10
ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם׃
1 Chroniques 27:17
ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק׃