Génèse 32:2
ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים׃
2 Samuel 2:8
ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בשת בן שאול ויעברהו מחנים׃
2 Samuel 17:24
ודוד בא מחנימה ואבשלם עבר את הירדן הוא וכל איש ישראל עמו׃
2 Samuel 17:27
ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן נחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים׃