Psaumes 21:6
כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃
Psaumes 72:17
יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃
1 Rois 2:24
ועתה חי יהוה אשר הכינני ויושיביני על כסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דבר כי היום יומת אדניהו׃
1 Rois 2:33
ושבו דמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעלם ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלום עד עולם מעם יהוה׃
1 Rois 2:34
ויעל בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימתהו ויקבר בביתו במדבר׃
Proverbes 25:5
הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃