1 Rois 2:35
ויתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו על הצבא ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר׃
1 Rois 1:7
ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה׃
1 Rois 1:25
כי ירד היום ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃
Josué 21:18
את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
Esaïe 10:30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
Jérémie 1:1
דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן׃
1 Samuel 26:16
לא טוב הדבר הזה אשר עשית חי יהוה כי בני מות אתם אשר לא שמרתם על אדניכם על משיח יהוה ועתה ראה אי חנית המלך ואת צפחת המים אשר מראשתו׃
2 Samuel 12:5
ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי יהוה כי בן מות האיש העשה זאת׃
1 Samuel 22:20-23
20
וימלט בן אחד לאחימלך בן אחטוב ושמו אביתר ויברח אחרי דוד׃
21
ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני יהוה׃
22
ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דויג האדמי כי הגד יגיד לשאול אנכי סבתי בכל נפש בית אביך׃
23
שבה אתי אל תירא כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך כי משמרת אתה עמדי׃
1 Samuel 23:6-9
6
ויהי בברח אביתר בן אחימלך אל דוד קעילה אפוד ירד בידו׃
7
ויגד לשאול כי בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח׃
8
וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל דוד ואל אנשיו׃
9
וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד׃
2 Samuel 15:24
והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר עד תם כל העם לעבור מן העיר׃
2 Samuel 15:29
וישב צדוק ואביתר את ארון האלהים ירושלם וישבו שם׃
1 Chroniques 15:11
ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב׃
1 Chroniques 15:12
ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישראל אל הכינותי לו׃
2 Samuel 15:24-29
24
והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר עד תם כל העם לעבור מן העיר׃
25
ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני יהוה והשבני והראני אתו ואת נוהו׃
26
ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו׃
27
ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם׃
28
ראו אנכי מתמהמה בעברות המדבר עד בוא דבר מעמכם להגיד לי׃
29
וישב צדוק ואביתר את ארון האלהים ירושלם וישבו שם׃
Matthieu 10:42
והמשקה את אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים לשם תלמיד אמן אמר אני לכם כי לא יאבד שכרו׃
Luc 22:28
ואתם הם העמדים עמדי עד עתה בנסיונתי׃
Galates 3:4
הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃