Matthieu 20:20
אז נגשה אליו אם בני זבדי עם בניה ותשתחו לו לבקש ממנו דבר׃
Matthieu 20:21
ויאמר אליה מה בקשתך ותאמר אליו אמר נא כי ישבו שני בני אלה אחד לימינך ואחד לשמאלך במלכותך׃
Jean 2:3
ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃
Jean 2:4
ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃
Matthieu 7:7-11
7
שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
8
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
9
ומי זה איש מכם אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן׃
10
וכי ישאל ממנו דג היתן לו נחש׃
11
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃
Matthieu 18:19
ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃
Matthieu 10:35
כי באתי להפריד איש מאביו ובת מאמה וכלה מחמותה׃
Matthieu 10:36
ואיבי איש אנשי ביתו׃
Matthieu 11:24
אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך׃
Luc 11:9
וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Luc 11:10
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃
Jean 14:13
וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jean 14:14
כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃
Jean 15:16
לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃