1 Rois 1:46
וגם ישב שלמה על כסא המלוכה׃
1 Chroniques 29:23-25
23
וישב שלמה על כסא יהוה למלך תחת דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל ישראל׃
24
וכל השרים והגברים וגם כל בני המלך דויד נתנו יד תחת שלמה המלך׃
25
ויגדל יהוה את שלמה למעלה לעיני כל ישראל ויתן עליו הוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל׃
2 Chroniques 1:1
ויתחזק שלמה בן דויד על מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה׃
Psaumes 132:12
אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך׃
2 Samuel 7:12
כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את ממלכתו׃
2 Samuel 7:13
הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃
2 Samuel 7:29
ועתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית עבדך לעולם׃
Psaumes 72:8-20
8
וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃
9
לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃
10
מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃
11
וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃
12
כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
13
יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע׃
14
מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו׃
15
ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו׃
16
יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃
17
יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃
18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
20
כלו תפלות דוד בן ישי׃
Psaumes 89:36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Psaumes 89:37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃