1 Rois 18:36
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה׃
1 Rois 18:37
ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית׃
Exode 17:4
ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני׃
1 Samuel 7:8
ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעק אל יהוה אלהינו וישענו מיד פלשתים׃
1 Samuel 7:9
ויקח שמואל טלה חלב אחד ויעלה עולה כליל ליהוה ויזעק שמואל אל יהוה בעד ישראל ויענהו יהוה׃
2 Rois 19:4
אולי ישמע יהוה אלהיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה׃
2 Rois 19:15
ויתפלל חזקיהו לפני יהוה ויאמר יהוה אלהי ישראל ישב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ואת הארץ׃
Psaumes 99:6
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם׃
Matthieu 21:22
וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
Jacques 5:15-18
15
ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃
16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
17
אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃
18
וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃
Génèse 18:23-25
23
ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע׃
24
אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה׃
25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Josué 7:8
בי אדני מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני איביו׃
Josué 7:9
וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול׃
Psaumes 73:13
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃
Psaumes 73:14
ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃