Génèse 22:1
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני׃
Génèse 22:2
ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך׃
2 Rois 4:18-20
18
ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקצרים׃
19
ויאמר אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער שאהו אל אמו׃
20
וישאהו ויביאהו אל אמו וישב על ברכיה עד הצהרים וימת׃
Zacharie 12:10
ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור׃
Jean 11:3
ותשלחנה אחיותיו אליו לאמר אדני הנה זה אשר אהבת חלה הוא׃
Jean 11:4
וישמע ישוע ויאמר זאת המחלה איננה למות כי אם לכבוד האלהים למען יכבד בה בן האלהים׃
Jean 11:14
אז גלה ישוע את אזנם ויאמר אליהם לעזר מת׃
Jacques 1:2-4
2
אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃
3
בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃
4
והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר׃
Jacques 1:12-4
1 Pierre 1:7
למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃
1 Pierre 4:12
אהובים בבאכם בתוך כור עני למען נסתכם אל נא תתמהו כאלו קרה לכם דבר זר׃
Job 12:10
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃
Job 34:14
אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃
Psaumes 104:29
תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Daniel 5:23
ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃
Jacques 2:26
כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃