1 Rois 2:35
ויתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו על הצבא ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר׃
2 Samuel 8:17
וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר׃
2 Samuel 8:18
ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃
2 Samuel 20:25
ושיא ספר וצדוק ואביתר כהנים׃
1 Chroniques 27:5
שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃
1 Chroniques 27:6
הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו׃
Ezechiel 44:15
והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני יהוה׃
2 Samuel 7:2-4
2
ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה׃
3
ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי יהוה עמך׃
4
ויהי בלילה ההוא ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר׃
2 Samuel 12:1-15
1
וישלח יהוה את נתן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת אחד עשיר ואחד ראש׃
2
לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד׃
3
ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת׃
4
ויבא הלך לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לארח הבא לו ויקח את כבשת האיש הראש ויעשה לאיש הבא אליו׃
5
ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי יהוה כי בן מות האיש העשה זאת׃
6
ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל׃
7
ויאמר נתן אל דוד אתה האיש כה אמר יהוה אלהי ישראל אנכי משחתיך למלך על ישראל ואנכי הצלתיך מיד שאול׃
8
ואתנה לך את בית אדניך ואת נשי אדניך בחיקך ואתנה לך את בית ישראל ויהודה ואם מעט ואספה לך כהנה וכהנה׃
9
מדוע בזית את דבר יהוה לעשות הרע בעינו את אוריה החתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה ואתו הרגת בחרב בני עמון׃
10
ועתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי בזתני ותקח את אשת אוריה החתי להיות לך לאשה׃
11
כה אמר יהוה הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת׃
12
כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש׃
13
ויאמר דוד אל נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר חטאתך לא תמות׃
14
אפס כי נאץ נאצת את איבי יהוה בדבר הזה גם הבן הילוד לך מות ימות׃
15
וילך נתן אל ביתו ויגף יהוה את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויאנש׃
1 Rois 4:18
שמעי בן אלא בבנימן׃
Zacharie 12:13
משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד׃
2 Samuel 23:8-39
8
אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד׃
9
ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשלשה גברים עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל׃
10
הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט׃
11
ואחריו שמא בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים׃
12
ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה׃
13
וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים׃
14
ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם׃
15
ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער׃
16
ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה׃
17
ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים׃
18
ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה׃
19
מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא׃
20
ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבאר ביום השלג׃
21
והוא הכה את איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃
22
אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים׃
23
מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד אל משמעתו׃
24
עשה אל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם׃
25
שמה החרדי אליקא החרדי׃
26
חלץ הפלטי עירא בן עקש התקועי׃
27
אביעזר הענתתי מבני החשתי׃
28
צלמון האחחי מהרי הנטפתי׃
29
חלב בן בענה הנטפתי אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן׃
30
בניהו פרעתני הדי מנחלי געש׃
31
אבי עלבון הערבתי עזמות הברחמי׃
32
אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן׃
33
שמה ההררי אחיאם בן שרר האררי׃
34
אליפלט בן אחסבי בן המעכתי אליעם בן אחיתפל הגלני׃
35
חצרו הכרמלי פערי הארבי׃
36
יגאל בן נתן מצבה בני הגדי׃
37
צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן צריה׃
38
עירא היתרי גרב היתרי׃
39
אוריה החתי כל שלשים ושבעה׃
1 Chroniques 11:10-47
10
ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל׃
11
ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת׃
12
ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים׃
13
הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים׃
14
ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה׃
15
וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃
16
ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם׃
17
ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער׃
18
ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה׃
19
ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים׃
20
ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא שם בשלושה׃
21
מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא׃
22
בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג׃
23
והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃
24
אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים׃
25
מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלושה לא בא וישימהו דויד על משמעתו׃
26
וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם׃
27
שמות ההרורי חלץ הפלוני׃
28
עירא בן עקש התקועי אביעזר הענתותי׃
29
סבכי החשתי עילי האחוחי׃
30
מהרי הנטפתי חלד בן בענה הנטופתי׃
31
איתי בן ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני׃
32
חורי מנחלי געש אביאל הערבתי׃
33
עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני׃
34
בני השם הגזוני יונתן בן שגה ההררי׃
35
אחיאם בן שכר ההררי אליפל בן אור׃
36
חפר המכרתי אחיה הפלני׃
37
חצרו הכרמלי נערי בן אזבי׃
38
יואל אחי נתן מבחר בן הגרי׃
39
צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן צרויה׃
40
עירא היתרי גרב היתרי׃
41
אוריה החתי זבד בן אחלי׃
42
עדינא בן שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים׃
43
חנן בן מעכה ויושפט המתני׃
44
עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי׃
45
ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי׃
46
אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי׃
47
אליאל ועובד ויעשיאל המצביה׃