Exode 12:32
גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי׃
2 Samuel 8:10
וישלח תעי את יורם בנו אל המלך דוד לשאל לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחשת׃
2 Samuel 21:3
ויאמר דוד אל הגבענים מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת יהוה׃
Esdras 6:10
די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי׃
Psaumes 20:1-4
1
למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
2
ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃
3
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃
4
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃
1 Rois 1:37
כאשר היה יהוה עם אדני המלך כן יהי עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד׃
Luc 19:38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
Génèse 47:31
ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה׃
Hébreux 11:21
באמונה ברך יעקב את שני בני יוסף לפני מותו וישתחו על ראש המטה׃