1 Samuel 16:13
ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אתו בקרב אחיו ותצלח רוח יהוה אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה׃
Exode 30:23-33
23
ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃
24
וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין׃
25
ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה׃
26
ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת׃
27
ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת׃
28
ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו׃
29
וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש׃
30
ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי׃
31
ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃
32
על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם׃
33
איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו׃
Psaumes 89:20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
1 Chroniques 29:22
ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן דויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן׃
1 Rois 1:25
כי ירד היום ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃
1 Samuel 10:24
ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו יהוה כי אין כמהו בכל העם וירעו כל העם ויאמרו יחי המלך׃
2 Rois 11:12
ויוצא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו כף ויאמרו יחי המלך׃
2 Chroniques 23:11
ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות וימליכו אתו וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך׃
2 Chroniques 23:13
ותרא והנה המלך עומד על עמודו במבוא והשרים והחצצרות על המלך וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את בגדיה ותאמר קשר קשר׃