1 Rois 1:8
וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם אדניהו׃
1 Rois 1:26
ולי אני עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא׃
1 Samuel 30:14
אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב ואת צקלג שרפנו באש׃
2 Samuel 8:18
ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃
2 Samuel 15:18
וכל עבדיו עברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים שש מאות איש אשר באו ברגלו מגת עברים על פני המלך׃
2 Samuel 20:20-23
20
ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי אם אבלע ואם אשחית׃
21
לא כן הדבר כי איש מהר אפרים שבע בן בכרי שמו נשא ידו במלך בדוד תנו אתו לבדו ואלכה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך אליך בעד החומה׃
22
ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפצו מעל העיר איש לאהליו ויואב שב ירושלם אל המלך׃
23
ויואב אל כל הצבא ישראל ובניה בן יהוידע על הכרי ועל הפלתי׃
1 Chroniques 18:17
ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך׃
Sophonie 2:5
הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר יהוה עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב׃