Proverbes 11:14
באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃
Proverbes 20:18
מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃
Proverbes 27:9
שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃
Jérémie 38:15
ויאמר ירמיהו אל צדקיהו כי אגיד לך הלוא המת תמיתני וכי איעצך לא תשמע אלי׃
1 Rois 1:21
והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים׃
Génèse 19:17
ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה׃
Actes 27:31
ויאמר פולוס אל שר המאה ואל אנשי הצבא לאמר אם אלה לא ישבו אתנו באניה לא תוכלו אתם להושע׃
Juges 9:5
ויבא בית אביו עפרתה ויהרג את אחיו בני ירבעל שבעים איש על אבן אחת ויותר יותם בן ירבעל הקטן כי נחבא׃
2 Rois 11:1
ועתליה אם אחזיהו וראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה׃
2 Chroniques 21:4
ויקם יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל׃
2 Chroniques 22:10
ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה׃
Matthieu 21:38
ויהי כראות הכרמים את הבן ויאמרו איש אל אחיו זה הוא היורש לכו ונהרגהו ונאחזה בנחלתו׃